เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือสหกรณ์
ฝ่ายการเงิน      085 - 489 - 3224
ฝ่าบบัญชี        081 - 914 - 3224
ฝ่ายสินเชื่อ      081 - 134 - 7965 , 081 - 447 - 8881
FAX .           0 - 2617 - 3353

 

 

                                                                                             ผจดการ
 

 

ปาจกกร                                           พนกกระเรยน                                        พขวด
 
 
 
     
dj แหมม
                                           คณนายกงกระดก                                    พปทมา
     
     

 

  ฝ่ายการเงิน
มณฑา copy
พหนย copy
ตาลweb
 
 
 
     

 

  ฝ่ายบัญชี
 รงนภา                                          สมใจ copy    
     
     
  ฝ่ายสินเชื่อ
พใหญ                                         นางสาวธญญารตนคดสำเรจ                                             นางสาวยลดา-เกยรตกมลกล
 
 
 
 
 
 นองมก                                       ตน                                               นองกง    
     
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
     
     
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   
พยง                                       ไก copy
 
 
 
   
   

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
ตก copy                                          FFweb
 
   
   

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
     
ปาเลก                                      พตม                                            พแปง
 
 
 
 
 
     
     

 

  ฝ่ายบริหาร (งานประชาสัมพันธ์)
 
พพงศ