ผจดการ

 

ปราณ                                           อญชล                                        ทวนทอง
 
                               
                             
     
รตนาวด
                                           ณฐบงกชช                                    ปทมา
                                                                  
     

 

  ฝ่ายการเงิน
 มณฑา
วรรณนภา
ธญญฐตา
 
 
 
     

 

  ฝ่ายบัญชี
 รงนภา                                          สมใจ    
     
     
  ฝ่ายสินเชื่อ
 สมาล                                     ธญญารตน                                            ยลดา
 
 
 
 
 
 ประภาพร                                       ธรศกด                                               สพรรณ    
     
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
     
     
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   
    สชาต                                   นภสรตน
 
 
 
   
   

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
อรทย                                          ณฐชนน
 
   
   

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
     
อรสรา                                      โชตรตน                                            ศภกานต
 
 
 
 
 
     
     

 

  ฝ่ายบริหาร (งานประชาสัมพันธ์)
 พงศปณต