ผจดการ2     
 

 

ปาจกกร2                                           พนกกระเรยน2                                        พขวด2
 
                               
                             
     
dj-แหมม
                                           คณนายกงกระดก2                                    พปทมา2
                                                                  
     

 

  ฝ่ายการเงิน
 มณฑา2
พหนย2
ตาล2
 
 
 
     

 

  ฝ่ายบัญชี
 รงนภา2                                          สมใจ2    
     
     
  ฝ่ายสินเชื่อ
 พใหญ2                                     นางสาวธญญารตนคดสำเรจ2                                            นางสาวยลดา-เกยรตกมลกล2
 
 
 
 
 
 นองมก2                                       ตน2                                               นองกง2    
     
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
     
     
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   
    ไก2                                   พยง2
 
 
 
   
   

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
ตก2                                          FF2
 
   
   

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
     
ปาเลก2                                      พตม2                                            พแปง2
 
 
 
 
 
     
     

 

  ฝ่ายบริหาร (งานประชาสัมพันธ์)
 
พพงศ2