ณฐบงกชชเวบ

 

ปราณ                                       อญชล                                            ทวนทอง
 
                               
                             
     
รตนาวด
                                                                               ปทมา
                                                                  
     

 

  ฝ่ายการเงิน
 มณฑา
วรรณนภา
ธญญฐตา
 
 
 
     

 

  ฝ่ายบัญชี
 รงนภา                                          สมใจ    
     
     
  ฝ่ายสินเชื่อ
                                      ธญญารตน                                            ยลดา
 
 
 
 
 
 ประภาพร                                       ธรศกด                                               สพรรณ    
     
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
     
     
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   
    สชาต                                   นภสรตน
 
 
 
   
   

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
อรทย                                          ณฐชนน
 
   
   

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
     
อรสรา                                      โชตรตน                                            ศภกานต
 
 
 
 
 
     
     

 

  ฝ่ายบริหาร (งานประชาสัมพันธ์)
 พงศปณต