เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือสหกรณ์
ฝ่ายการเงิน      085 - 489 - 3224
ฝ่าบบัญชี        081 - 914 - 3224
ฝ่ายสินเชื่อ      081 - 134 - 7965 , 081 - 447 - 8881
FAX .           0 - 2617 - 3353

 

 

ผจดการ
 

 

ปาจกกร พนกกระเรยน พขวด
 
 
 
     
dj แหมม
 คณนายกงกระดก  
     
     

 

  ฝ่ายการเงิน
มณฑา copy
พหนย copy
พแปง
 
 
โทรศัพท์ : 0 - 2272 - 9725
     

 

  ฝ่ายบัญชี
 รงนภา  สมใจ copy  
     
     
  ฝ่ายสินเชื่อ
     
พใหญ
พยง
พตม
 
 
 
     
     
ตน
 นองกง
นองมก 
 
 
 
     
 
   
 
   
     
     
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   
 ไก copy
 
 
 
   
   

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
ตก copy
 ตาล
   
   
   

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
       
พปทมา
ปาตอย
ปาเลก
FF
 
 
 
 
       
       

 

  ฝ่ายบริหาร (งานประชาสัมพันธ์)
 
พพงศ