เรียนท่านสมาชิก

             เงินรอตรวจสอบ เป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ 

เนื่องจากว่าจำนวนเงินที่โอนมา สมาชิกไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์

และสหกรณ์ก็ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

สมาชิกท่านใดมีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว โปรดส่งหลักฐานมาที่สหกรณ์

เพื่อที่สหกรณ์จะได้ดำเนินการโอนเงินกลับไปให้ท่าน

ส่วนเงินรอตรวจสอบนั้น เมื่อครบระยะเวลา 10 ปี สหกรณ์จะต้องนำเงินดังกล่าวเข้าทีประชุมใหญ่อนุมัติเพื่อนำเข้าทุนรองสหกรณ์ต่อไป

Money_pending_review25641.jpg

 


 

1632736154614.jpg

ดาวโหลดแแบบฟอร์มขอรับเงิน 

http://www.rdcoop.com/publish/index.php/2014-09-20-10-03-50/-12/490--167/file

ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้ประสบภัย 

http://www.rdcoop.com/publish/index.php/2014-10-15-01-18-40/2014-10-15-01-23-50/481-19-2561/file


 

                                                                                                               สำเนา

                      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

                      1  ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ เจ้าหน้าที่บัญชี   จำนวน 2 ตำแหน่ง

                      2  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

                         2.1  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคที่รังเกียจแก่สังคม หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                         2.2  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                         2.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

                          2.4  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่

                         2.5  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                      3  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                                     - เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

                                     - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

                      4 หลักฐานประกอบการรับสมัคร และเงื่อนไขการสมัคร

                         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดพร้อมหลักฐาน ดังนี้

                         4.1  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือประกาศนียบัตร และ Transcript พร้อมฉบับจริง

                         4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง

                         4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

                         4.4 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                         4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรมซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน      ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2 (2.1)

                         4.6 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องถ่ายในคราวเดียวกัน

                         4.7  สำเนาหลักฐานอื่นได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล การผ่านการเกณฑ์ทหารหรืออื่น ๆ ประเภทละ 1 ฉบับ

                         ผู้สมัครต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมรายละเอียดของบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ กรณีที่สหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันก่อนยื่นใบสมัคร

                         ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ และสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด

                       5  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งบัญชี

                          5.1   รวบรวมเอกสารที่ได้รับจากฝ่ายการเงินนำมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทำสลิปบันทึกบัญชี และพิมพ์รายงาน

                          5.2   จัดทำเอกสารประจำวัน เข้าแฟ้มเพื่อรอการตรวจสอบ

                          5.3   จัดทำงบการเงิน และรายงานการประชุมประจำเดือน

                          5.4   ดำเนินการเกี่ยวกับแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ เข้า – ออก ต่อสำนักงานประกันสังคม

                                5.5   ตรวจสอบยอดและเก็บรายละเอียดยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

                          5.6   จัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้อง

                          5.7   เก็บข้อมูลสถิติ รายการบัญชีต่าง ๆ

                          5.8   เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการจ่ายเงินกู้

                          5.9   จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดเงินรอตรวจสอบ

                          5.10 ตรวจสอบความถูกต้องของยอดลูกหนี้และทุนเรือนหุ้นกับรายการบัญชี

                          5.11 ปิดงบการเงินประจำปี และตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบเพื่อให้ผู้สอบบัญชี

                          5.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                      7  การรับสมัคร

                         ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าซองถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เลขที่ 90 พหลโยธิน ซอย 7 ถนนพหลโยธิน   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      8  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และ วัน เวลา สถานที่สอบ

                         สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยจะประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และทางเว็บไซต์ www.rdcoop.com

                      9  การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

                          9.1 สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

                               สอบข้อเขียน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย      

                                - งานด้านบัญชี

                               - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ หลักการและอุดมการณ์

                             สอบสัมภาษณ์ เป็นการทดสอบปฎิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ทัศนคติ ความเหมาะสมและความพร้อมในการปฏิบัติงาน

                       10 เกณฑ์การตัดสิน    

                                 ผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนที่มีคะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด

                     11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.rdcoop.com และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

                      12 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                           สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564   โดยจะประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และทางเว็บไซต์ www.rdcoop.com โดยเรียงตามลำดับคะแนน   ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน และสหกรณ์ฯ จะขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                     13 การรายงานตัวและการทำสัญญา

                         ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่     1 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างและค้ำประกันต่อสหกรณ์ฯ หากไม่ทำสัญญาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ สหกรณ์ฯ จะเรียกผู้สอบผ่านลำดับถัดไป

                     14 อัตราค่าตอบแทน และการจัดจ้างและแต่งตั้ง

                          - ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับแจ้งให้มาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการทดลองงานเป็นเวลา 4 เดือนตามตำแหน่งงาน หรือตำแหน่งอื่นตามที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควร และต้องได้รับการประเมินผลงานในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้จึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ

                          - อัตราค่าตอบแทน 15,790 บาท

                          - การบรรจุเป็นลูกจ้างทดลองงาน ไม่เป็นข้อผูกมัดสหกรณ์ฯ ให้จำต้องบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใด และหากไม่ผ่านการทดลองงานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

                          - ในระหว่างเป็นลูกจ้างทดลองงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่แล้ว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากต้องการออกจากงานก่อนครบกำหนดการเป็นลูกจ้างทดลองงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

                       15 หลักประกันการปฏิบัติงาน

                          บุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็น ผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้ค้ำประกัน

                       ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันและเวลาการสอบ

                                      ประกาศ   ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

                                                                                                                      นายสมศักดิ์ คงเทพ

(นายสมศักดิ์ คงเทพ)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด