การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการ “มีอาชีพด้วยมืออาชีพ”

สำเนา

เรื่อง    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ “มีอาชีพด้วยมืออาชีพ”

เรียน    ผู้อำนวยการกองทุกกอง
          เลขานุการกรม

          ผู้ตรวจราชการ งานตรวจราชการ 1 – 6

          หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

          สรรพากรภาค 1 – 12 สรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ฉบับ                               

                    2. โครงการอบรมนวดแผนไทยรุ่นที่ 1/60 หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย จำนวน 2 ฉบับ

                   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมด้วยโครงการ “มีอาชีพด้วยมืออาชีพ” ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และ ขยายเวลารับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

                   ในการนี้สหกรณ์ฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อให้สมาชิกทราบ ดังนี้

                   1. โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2560

                   2. โครงการอบรมนวดแผนไทยรุ่นที่ 1/60 หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

ทั้งนี้สมาชิกท่านใดสนใจจะเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาชีพใด ขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้สหกรณ์ฯ เมื่อได้รับอนุมัติสมาชิกสามารถนำใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมแล้วมาประกอบขอเบิกเงินจากสหกรณ์ฯ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

 

 

ขอแสดงความนับถือ

นางนิตยา หินทอง

กรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

 

 

แนะนำหลักสูตรอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. (click) 

 

ดาวน์โหลดแบบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ได้ด้านล่างนี้