รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมทบเข้าร่วมโครงการ “มีอาชีพด้วยมืออาชีพ”

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมทบเข้าร่วมโครงการ มีอาชีพด้วยมืออาชีพ

**********************************

                   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมด้วยโครงการ มีอาชีพด้วยมืออาชีพตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ     “มีอาชีพด้วยมืออาชีพลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และขยายเวลารับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

                   เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เป็นไปอย่างทั่วถึง สหกรณ์จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสมทบประเภทพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมสรรพากรมีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการ มีอาชีพด้วยมืออาชีพได้เช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญ

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  

                                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด

                                                                   วันที่   28    กันยายน  2560