แจ้งรายชื่อผู้คัดเลือกเข้าฝึกอาชีพด้วยมืออาชีพ

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมด้วยโครงการ มีอาชีพด้วยมืออาชีพตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เรื่องรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีอาชีพด้วยมืออาชีพลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่องขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่  5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบ 50 คน ตามจำนวนที่ระบุในโครงการ

               บัดนี้มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ครบจำนวนตามที่ขยายเวลาการรับสมัคร โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด จึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) สหกรณ์ฯ จึงขอปิดรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

               ทั้งนี้สมาชิกท่านใดที่สำเร็จการฝึกอบรมแล้วให้นำหลักฐานสำเนาใบสำเร็จการฝึกอบรม ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงินสด (ถ้ามี) มาประกอบการขอรับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ฯ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

               จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน