หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลปี 2560

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด กำหนดจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความถูกต้อง สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ  ซึ่งสมาชิกที่เปิดใช้บริการ KTB Coop Online สามารถเบิก – ถอนจากบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ภายในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2560

          หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอนเข้าบัญชีอื่นขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ตามแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (สามารถ Download ได้จาก www.rdcoop.com) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

          ทั้งนี้การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพานิชย์ ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ และสมาชิกสามารถเบิกถอนเงินได้ ดังนี้

          1. โอนเข้าบัญชีอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกสามารถ
เบิก – ถอนได้ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

          2. โอนเข้าบัญชีธนาคารพานิชย์ อื่น ๆ  สมาชิกสามารถ เบิก – ถอน ได้ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561