การดาวน์โหลดแบบสัญญากู้ใหม่

           

ตามที่สหกรณ์ฯ จะเปิดการให้กู้เงินกู้สามัญฉบับใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป นั้น

 

          สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้กับสมาชิกทราบว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ทำการให้สมาชิกดาวน์โหลดแบบคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ได้ เพราะช่วงระยะเวลานี้ สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาคำขอกู้และการขอกู้เงินกู้สามัญของสมาชิกตามสัญญาเดิม ซึ่งสิ้นสุดเมื่อในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

 

          ทั้งนี้สมาชิกสามารถเข้าดาวน์โหลดคำขอกู้ฯ ฉบับใหม่ได้ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

                                                                                      8 ตุลาคม 2561