ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายกฎหมาย 2561

สำเนา

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายกฎหมาย

 -----------------------------------------------------

 

                    ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายกฎหมาย 1 ตำแหน่ง นั้น

                    ซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผลการคัดเลือกปรากฎว่าไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนการคัดเลือกตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร กำหนด

                              ประกาศ   ณ   วันที่ 3    ธันวาคม พ.ศ. 2561    

 

นายสมชาย   ชมสุวรรณ

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด