การงดหรือลดส่งค่าหุ้นดีอย่างไร

การงดหรือลดส่งค่าหุ้นดีอย่างไร

                   สหกรณ์มีข่าวดีที่จะแจ้งต่อสมาชิกว่า สมาชิกสามารถงดหรือลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งค่าหุ้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 เดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทถ้วน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์

                   สำหรับสมาชิกที่เกษียณหรือออกจากราชการแล้ว มีรายได้ประจำลดลง การส่งค่าหุ้นอาจทำให้ความเป็นอยู่ไม่สุขสบายเท่าที่ควร ขอเรียนว่าค่าหุ้นของสหกรณ์ไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้ หากต้องการใช้เงินสามารถกู้โดยใช้หุ้นสะสมของตนเองค้ำประกัน หรือหากถอนหุ้นต้องลาออกจากสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น แต่การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์อาจทำให้สมาชิกเสียสิทธิที่จะได้รับช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมตามอายุสมาชิกปีละ 5,000 บาท สูงสุด 30 ปี ไม่เกิน 150,000 บาท ฉะนั้นเมื่อสมาชิกไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ก็อาจจะพิจารณาส่งหุ้นน้อยลงหรืองดการส่งหุ้นต่อไป

                   หากสมาชิกมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายและต้องการออมมีทางเลือกหลายทาง เช่น ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ได้แก่ ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน อัตราร้อยละดอกเบี้ย 3.00 ประจำทวีทรัพย์ อัตราร้อยละดอกเบี้ย 4.00 นอกจากนี้นำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออกสิน หรือลงทุนในกองทุนต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า