สหกรณ์ฯ เปิดรับแบบสำรวจความต้องการของสมาชิก ด่วน!!

ขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจนี้ คณะกรรมการดำเนินการ จะทำการวิเคราะห์ ประมวลผลสรุป ถึงความต้องการสมาชิกทั้งหมด และจะนำผลสรุปนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนการบริหารงาน ให้สมาชิกได้ผลประโยชน์สูงสุด พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ทันสมัย ก้าวสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  โดยจะรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น 

สมาชิกสมารถดาวน์โหลดแบบได้ตามลิงค์ที่อยุ่ด้านล่างนี้และส่งไปรษณีย์มายัง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพกร จำกัด 

อาคารจอดรถกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซ. พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วงเล็บมุมซองว่า **ส่งแบบสำรวจความต้องการ**

โปรดทราบ

** ลุ้นรับรางวัล 500 บาท 40 รางวัล โดยการสุ่มจากผู้ที่ส่งแบบสำรวจฯ มาครบถ้วนภายในวันที่กำหนดเท่านั้น**

**ประกาศผล วันศุกร์ที่  14 มิถุนายน 2562**