แจ้งปิดโครงการทัศนศึกษาเกษียณฯ

เรื่อง ระงับโครงการทัศนศึกษาสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุและที่กำลังจะเกษียณอายุในปี 2562
เรียน สมาชิกทุกท่านทราบ
ตามที่มีประกาศจากสหกรณ์เรื่องรับสมาชิกเกษียณและที่กำลังจะเกษียณเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา กรุงเทพ-พัทยา ในวันที่ 29-30 มิย 62 ตามที่ทราบแล้วนั้น ทางสหกรณ์ได้รับความคิดเห็นจากสมาชิกซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อย่างหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการรับทราบและได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีความห่วงใยและวิตกต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิก แม้ว่าโครงการนี้จะได้ผ่านการอนุมัติโครงการและงบประมาณรายรับ-จ่าย จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มาแล้วก็ตาม ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ได้วิเคราะห์ แล้วเห็นว่าการจัดโครงการทัศนศึกษาในครั้งนี้จะสร้างความไม่เข้าใจระหว่างสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ จึงมีความเห็นพ้องต้องกันให้สหกรณ์ระงับโครงการทัศนศึกษาดังกล่าว
จึงขออภัยต่อสมาชิกที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงมาก่อนนี้และขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ 30 พฤษภาคม 2562