เอกสารเงินกู้

Documents
01 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญทั่วไปใหม่ 3 ล้าน **โปรดอ่านสำคัญมาก** 1.24 Megabytes Wednesday, 17 April 2019
01.1 เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญกรณีทั่วไป (ไม่ต้องพิมพ์) **โปรดอ่านสำคัญมาก** 199 Kilobytes Thursday, 11 October 2018
01.2 คำขอกู้เงินสามัญทั่วไปแบบใหม่ (โปรดพิมพ์หน้า-หลังติดกันและพิมพ์เต็มหน้ากระดาษและแนบสลิปเงินเดือน มี.ค. เม.ย. ของปี 2563 และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน) 215 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
01.3 คำขอเอาประกันชีวิต (โปรดพิมพ์อย่างละ 1 แผ่น)) 255 Kilobytes Tuesday, 14 October 2014
01.4 คำขอประกันภัยหนีหนี้ (พิมพ์ 1 หน้า) 1.01 Megabytes Wednesday, 10 October 2018
01.6 ตารางประมาณการผ่อนชำระเงินกู้สามัญทั่วไป(ไม่ต้องพิมพ์) 92 Kilobytes Thursday, 16 October 2014
01.7 ตารางเบี้ยประกันชาย หญิง และวิธีคำนวณเบี้ยฯ 363 Kilobytes Wednesday, 17 October 2018
02. คำขอกู้เงินกู้พิเศษ (เพื่อการเคหะสงเคราะห์ แนบสลิป มี.ค. เม.ย. ของปี 2563 และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน) 1.75 Megabytes Monday, 13 October 2014
03. คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (โปรดพิมพ์หน้าหลังและพิมพ์เต็มหน้ากระดาษและแนบสลิป มี.ค. เม.ย. ของปี 2563 และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน) 97 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
03.1 เอกสารประกอบคำขอกู้เงินกู้สามัญใช้สิทธิในมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝาก 148 Kilobytes Monday, 05 November 2018
04. คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินประเภทสามัญทันใจ (แนบสลิปเงินเดือน มี.ค. เม.ย. ปี 2563 และสลิปเดือนปัจจุบัน) 74 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
04.1 เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญทันใจ 148 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
05. คำขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ ประเภทเเงินกู้สามัญทันใจ (แนบสลิปเดือน มี.ค. เม.ย. ปี 2563 และสลิปเดือนปัจจุบัน) 81 Kilobytes Wednesday, 02 November 2016
06. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญและฟื้นฟูฯ 2 **สำหรับเปลี่ยนคนค้ำฯ ในสัญญาเดิม** 412 Kilobytes Thursday, 18 October 2018
07. หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สร้างสุขฯ **สำหรับเปลี่ยนคนค้ำฯ ในสัญญาเดิม** 414 Kilobytes Thursday, 18 October 2018
08. คำขอกู้สามัญเพื่อการศึกษา (แนบสลิป มี.ค. เม.ย. ของปี 2563 และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน) 174 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
09. แบบขอรับเงินสามัญเพื่อการศึกษา 131 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
10. คำขอและหนังสือกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (แนบสลิปเงินเดือน มี.ค. เม.ย. ของปี 2563 และสลิปเดือนปัจจุบัน) 67 Kilobytes Friday, 19 April 2019
10.1 เอกสารประกอบการกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 144 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019