Documents
ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 463 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียนพ.ศ. 2545 473 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 560 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552 792 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการสหกรณ์ กรณีความในข้อบังคับสหกรณ์ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์หรือขัดแย้งกันเอง พ.ศ. 2544 1.37 Megabytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 703 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 76 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์เกี่ยวกับการออกเสียงของผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2547 308 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการวินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2546 742 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544 502 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2547 313 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 866 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 196 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ. 2552 892 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ. 2552 65 Kilobytes Friday, 03 October 2014