Documents
กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ 197 Kilobytes Friday, 03 October 2014
กำหนดวิธีการพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของสหกรณ์ 514 Kilobytes Friday, 03 October 2014
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการถอดถอนกรรมการและการยื่นอุทธรณ์ 1.12 Megabytes Friday, 03 October 2014
คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ 161 Kilobytes Friday, 03 October 2014
คำแนะนำการยกเลิกตราประทับตามคำแนะนำธนาคารแห่งประเทศไทย 351 Kilobytes Friday, 03 October 2014
คุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 835 Kilobytes Friday, 03 October 2014
หลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 1013 Kilobytes Friday, 03 October 2014
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 261 Kilobytes Friday, 03 October 2014
อัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ในกรณีเลิกสหกรณ์ 156 Kilobytes Friday, 03 October 2014