Documents
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2563 New 587 Kilobytes Friday, 06 December 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่สหรกรณ์ตำหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 1 อัตรา 617 Kilobytes Wednesday, 27 November 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 190 Kilobytes Tuesday, 19 November 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจฯ ปี 2563 122 Kilobytes Tuesday, 19 November 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 131 Kilobytes Tuesday, 19 November 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์การนำส่งเงินฯ กรณีโอนย้าย เกษียณ ลาออกจากงาน 240 Kilobytes Friday, 06 September 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์การนำส่งเงินฯ กรณีโอนย้าย เกษียณ ลาออกจากงาน 240 Kilobytes Friday, 06 September 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ส.ค. 62 103 Kilobytes Thursday, 05 September 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ก.ค. 62 105 Kilobytes Monday, 05 August 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน มิ.ย. 62 104 Kilobytes Thursday, 04 July 2019
ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลจากการส่งแบบสำรวจฯ 68 Kilobytes Wednesday, 03 July 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน พ.ค. 62 124 Kilobytes Friday, 07 June 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน เม.ย. 62 104 Kilobytes Friday, 17 May 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน มี.ค. 62 103 Kilobytes Friday, 05 April 2019
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับสวัสดิการว่าด้วยทุนช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย (ปาบึก) ปี 2561 120 Kilobytes Monday, 11 March 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ก.พ. 62 122 Kilobytes Thursday, 07 March 2019
ประกาศเรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 482 Kilobytes Wednesday, 06 March 2019
ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ตรวจกิจการ และผู้สอบบัญชี ปี 2562 192 Kilobytes Monday, 11 February 2019
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปี 2562 480 Kilobytes Thursday, 07 February 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ธ.ค. 61 104 Kilobytes Monday, 04 February 2019