Documents
สอ.สพก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปี 2563 248 Kilobytes Thursday, 10 September 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผล ณ 1 ก.ย. 2563 122 Kilobytes Thursday, 27 August 2020
สอ.สพก.ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ(พิมพ์แบบได้ตั้งแต่วันที่ 26 สค 63 เป็นต้นไป) 197 Kilobytes Tuesday, 25 August 2020
สอ.สพก. ให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ก่อน 30 ก.ย. 63 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ COVID19 145 Kilobytes Tuesday, 18 August 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง รับสมัครอาสาเข้าร่วมทำแผนกลยุทธ์ปี 2563 216 Kilobytes Monday, 10 August 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าสินเชื่อ สอ.สพก. (ทดแทนเจ้าหน้าที่เกษียณ) 520 Kilobytes Friday, 07 August 2020
สอ.สพก. ชี้แจงสมาชิกเรื่องการผ่อนปรนให้ยื่นกู้ใหม่ในกรณีผ่อนชำระไม่ครบ 6 งวด 89 Kilobytes Wednesday, 01 July 2020
สอ.สพก. ให้แนบสลิปเงินเดือน มี.ค. และ เดือน เม.ย. 2563 ในการยื่นกู้ 85 Kilobytes Tuesday, 30 June 2020
สอ.สพก. คำชี้แจงจากประธานเรื่องการถือหุ้นกู้การบินไทย 478 Kilobytes Monday, 11 May 2020
สอ.สพก. สรุปหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญทั่วไป 37 Kilobytes Wednesday, 22 April 2020
สอ.สพก. ชี้แจงเรื่องมาตรการช่วยเหลือ 300 บาท 79 Kilobytes Wednesday, 15 April 2020
สอ.สพก. ประกาศเรื่องพักชำระหนี้ต้นเงินงวดของสมาชิกสหกรณ์สู้ภัย COVID-19 389 Kilobytes Monday, 13 April 2020
สอ.สพก.ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 193 Kilobytes Monday, 13 April 2020
สอ.สพก. แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการทำธุรกรรมติดต่อกับ สอ.สพก. 415 Kilobytes Thursday, 02 April 2020
สอ.สพก. ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรค COVID-19 117 Kilobytes Wednesday, 25 March 2020
สอ.สพก. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ปี 63 120 Kilobytes Friday, 06 March 2020
สอ.สพก. แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 502 Kilobytes Wednesday, 04 March 2020
สอ.สพก. ประกาศเรื่องผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีภาคเอกชนประจำปี 2563 121 Kilobytes Monday, 02 March 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องผลคะแนนการเลือกคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563 136 Kilobytes Monday, 02 March 2020
สอ.สพก. สารจากนายกฯ เนื่องในวันสหกรณ์ไทย 169 Kilobytes Tuesday, 25 February 2020