Documents
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์การนำส่งเงินฯ กรณีโอนย้าย เกษียณ ลาออกจากงาน 240 Kilobytes Friday, 06 September 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์การนำส่งเงินฯ กรณีโอนย้าย เกษียณ ลาออกจากงาน 240 Kilobytes Friday, 06 September 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ส.ค. 62 103 Kilobytes Thursday, 05 September 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ก.ค. 62 105 Kilobytes Monday, 05 August 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน มิ.ย. 62 104 Kilobytes Thursday, 04 July 2019
ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลจากการส่งแบบสำรวจฯ 68 Kilobytes Wednesday, 03 July 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน พ.ค. 62 124 Kilobytes Friday, 07 June 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน เม.ย. 62 104 Kilobytes Friday, 17 May 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน มี.ค. 62 103 Kilobytes Friday, 05 April 2019
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับสวัสดิการว่าด้วยทุนช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย (ปาบึก) ปี 2561 120 Kilobytes Monday, 11 March 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ก.พ. 62 122 Kilobytes Thursday, 07 March 2019
ประกาศเรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 482 Kilobytes Wednesday, 06 March 2019
ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ตรวจกิจการ และผู้สอบบัญชี ปี 2562 192 Kilobytes Monday, 11 February 2019
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปี 2562 480 Kilobytes Thursday, 07 February 2019
งบย่อแสดงสินทรัพ์หนี้สินและทุนเดือน ธ.ค. 61 104 Kilobytes Monday, 04 February 2019
หนังสือเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 133 Kilobytes Wednesday, 23 January 2019
พิจารณาโอนเงินรอจ่ายคืนของสมาชิกเข้าบัญชีทุนสำรอง 186 Kilobytes Monday, 21 January 2019
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 62 198 Kilobytes Thursday, 03 January 2019
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 (เข้าบัญชีสมาชิกวันที่ 2 ม.ค. 62) 289 Kilobytes Thursday, 03 January 2019
**ด่วน ขอความร่วมมือในการเลือกตั้ง** 152 Kilobytes Tuesday, 18 December 2018