Documents
สอ.สพก. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ 388 Kilobytes Tuesday, 23 March 2021
สอ.สพก. เรื่อง โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินงวดของสมาชิกสหกรณ์ สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 359 Kilobytes Wednesday, 03 March 2021
สอ.สพก. ชี้แจ้งเรื่องค่าเบี้ยประกัน 2564 281 Kilobytes Wednesday, 10 February 2021
สอ.สพก. แจ้งอัตราค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน ปี 2564 493 Kilobytes Friday, 05 February 2021
สอ.สพก. ประกาศยกเลิกการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 542 Kilobytes Thursday, 04 February 2021
สอ.สพก. ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 391 Kilobytes Thursday, 04 February 2021
สอ.สพก. แจ้งรายชื่อสมาชิกที่สมัครคัดเลือกเข้าประชุมใหญ่และรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประชุมใหญ่ 504 Kilobytes Tuesday, 02 February 2021
สอ.สพก. เชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 358 Kilobytes Wednesday, 27 January 2021
สอ.สพก.ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564 422 Kilobytes Monday, 11 January 2021
สอ.สพก. ประกาศเรื่องเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 325 Kilobytes Monday, 04 January 2021
สอ.สพก. ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 588 Kilobytes Wednesday, 30 December 2020
สอ.สพก. เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 110 Kilobytes Wednesday, 09 December 2020
สอ.สพก. ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2564 124 Kilobytes Friday, 04 December 2020
สอ.สพก. ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 131 Kilobytes Friday, 04 December 2020
สอ.สพก. เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 1.18 Megabytes Wednesday, 18 November 2020
สอ.สพก. ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปี 2563 248 Kilobytes Friday, 09 October 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 -15 พ.ย. 2563(โปรดนำส่งเอกสารในข้อ 4 ให้ครบถ้วน หากไม่ครบ สอ.สพก.จะไม่รับพิจารณา) 192 Kilobytes Thursday, 08 October 2020
สอ.สพก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปี 2563 248 Kilobytes Thursday, 10 September 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผล ณ 1 ก.ย. 2563 122 Kilobytes Thursday, 27 August 2020
สอ.สพก.ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ(พิมพ์แบบได้ตั้งแต่วันที่ 26 สค 63 เป็นต้นไป) 197 Kilobytes Tuesday, 25 August 2020