Documents
สอ.สพก. คำชี้แจงจากประธานเรื่องการถือหุ้นกู้การบินไทย 478 Kilobytes Monday, 11 May 2020
สอ.สพก. สรุปหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญทั่วไป 37 Kilobytes Wednesday, 22 April 2020
สอ.สพก. ชี้แจงเรื่องมาตรการช่วยเหลือ 300 บาท 79 Kilobytes Wednesday, 15 April 2020
สอ.สพก. ประกาศเรื่องพักชำระหนี้ต้นเงินงวดของสมาชิกสหกรณ์สู้ภัย COVID-19 389 Kilobytes Monday, 13 April 2020
สอ.สพก.ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 193 Kilobytes Monday, 13 April 2020
สอ.สพก. แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการทำธุรกรรมติดต่อกับ สอ.สพก. 415 Kilobytes Thursday, 02 April 2020
สอ.สพก. ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรค COVID-19 117 Kilobytes Wednesday, 25 March 2020
สอ.สพก. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ปี 63 120 Kilobytes Friday, 06 March 2020
สอ.สพก. แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 502 Kilobytes Wednesday, 04 March 2020
สอ.สพก. ประกาศเรื่องผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีภาคเอกชนประจำปี 2563 121 Kilobytes Monday, 02 March 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องผลคะแนนการเลือกคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563 136 Kilobytes Monday, 02 March 2020
สอ.สพก. สารจากนายกฯ เนื่องในวันสหกรณ์ไทย 169 Kilobytes Tuesday, 25 February 2020
สอ.สพก. แจ้งคู่มือการฝากเงิน/ชำระหนี้โดยแอพพลิเคชั่น Krungthai Next 1.08 Megabytes Monday, 24 February 2020
สอ.สพก. ประกาศรายชื่อเงิน 500 บาททั่วประเทศ 531 Kilobytes Friday, 21 February 2020
สอ.สพก. ประกาศรายชื่อรางวัลออมทรัพย์ออมทรัพย์และรางวัลในที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 132 Kilobytes Wednesday, 12 February 2020
สอ.สพก. ประกาศหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 270 Kilobytes Thursday, 30 January 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ร้านค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 815 Kilobytes Friday, 24 January 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องหนังสือเชิญประชุม 151 Kilobytes Thursday, 23 January 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่อาสาช่วยงานประชุมใหญ่ 68 Kilobytes Monday, 20 January 2020
ประกาศ สอ.สพก เรื่องขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 94 Kilobytes Tuesday, 14 January 2020