Documents
สอ.สพก. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 616 Kilobytes Friday, 27 August 2021
สอ.สพก.ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (สมาชิกพึ่งพา - สหกรณ์พึ่งพิง 2) 135 Kilobytes Friday, 20 August 2021
สอ.สพก. ประกาศการให้สมาชิกพักชำระหนี้ เฟส 3 462 Kilobytes Friday, 20 August 2021
สอ.สพก. ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ 472 Kilobytes Friday, 30 July 2021
สอ.สพก.เชิญชวนสมาชิกทำธุรกรรมโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ฯ 752 Kilobytes Tuesday, 13 July 2021
ประกาศ สอ.สพก.เรื่อง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 271 Kilobytes Thursday, 08 July 2021
สอ.สพก. ประกาศเปิดโครงการเงินกู้สามัญพิเศษโครงการ 2 365 Kilobytes Thursday, 24 June 2021
สอ.สพก.ประกาศผลการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ สอ.สพก. 122 Kilobytes Wednesday, 23 June 2021
สอ.สพก. แจ้งปิดสำนักงานตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. 163 Kilobytes Tuesday, 08 June 2021
สอ.สพก. ประชาสัมพันธ์สมาชิกเรื่องเกษียณอย่างไรให้มีสุข 970 Kilobytes Friday, 28 May 2021
สอ.สพก. ประกาศมาตรการสำหรับการให้บริการ ช่วงระยะการแพร่ระบาดฯ 204 Kilobytes Monday, 19 April 2021
สอ.สพก.ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ สอ.สพก. 136 Kilobytes Monday, 19 April 2021
สอ.สพก. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ 388 Kilobytes Tuesday, 23 March 2021
สอ.สพก. เรื่อง โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินงวดของสมาชิกสหกรณ์ สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 359 Kilobytes Wednesday, 03 March 2021
สอ.สพก. ชี้แจ้งเรื่องค่าเบี้ยประกัน 2564 281 Kilobytes Wednesday, 10 February 2021
สอ.สพก. แจ้งอัตราค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน ปี 2564 493 Kilobytes Friday, 05 February 2021
สอ.สพก. ประกาศยกเลิกการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 542 Kilobytes Thursday, 04 February 2021
สอ.สพก. ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 391 Kilobytes Thursday, 04 February 2021
สอ.สพก. แจ้งรายชื่อสมาชิกที่สมัครคัดเลือกเข้าประชุมใหญ่และรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประชุมใหญ่ 504 Kilobytes Tuesday, 02 February 2021
สอ.สพก. เชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 358 Kilobytes Wednesday, 27 January 2021