Categories
ระเบียบสมาชิกสมทบ
Documents
27 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกพ.ศ. 2564 1.10 Megabytes Thursday, 30 September 2021
01 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษาเงินและการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ 208 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
02 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 212 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
03 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ 1.96 Megabytes Wednesday, 15 October 2014
04 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากสมาชิก 1.22 Megabytes Wednesday, 15 October 2014
05 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสาธารณะประโยชน์ 768 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
07 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 1.06 Megabytes Monday, 28 March 2016
08 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 1.55 Megabytes Wednesday, 15 October 2014
09 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องหุ้น 438 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
10 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 196 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
11 ออมทรัพย์พิเศษ 87 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
12 โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 117 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
13 ทุนขยายกิจการของสหกรณ์ 79 Kilobytes Wednesday, 15 October 2014
14 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1.02 Megabytes Thursday, 05 July 2018
15 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 237 Kilobytes Friday, 27 October 2017
16 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560 224 Kilobytes Friday, 27 October 2017
17 ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 248 Kilobytes Friday, 06 July 2018
18 ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2561 235 Kilobytes Monday, 09 July 2018
19 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 307 Kilobytes Tuesday, 31 July 2018
20. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2561 245 Kilobytes Thursday, 01 November 2018