ประกาศเกียวกับเงินฝาก

Documents
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพแต่ยังมีบัญชีเงินฝาก 352 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข ปี 2557 - 2561 675 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ให้สมาชิกสมทบเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ 62 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง การถอนเงินหรือปิดบัญชีโดยไม่มีสมุดบัญชี 188 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ปรับดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 122 Kilobytes Monday, 21 September 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีสิน) 105 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีสิน) สำหรับสมาชิกสมทบ 109 Kilobytes Friday, 13 December 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สดใส และเงินฝากประจำ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 263 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง สมาชิกใหม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก 137 Kilobytes Thursday, 16 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง เงินฝากประจำทวีทรัพย์ 517 Kilobytes Wednesday, 26 June 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสมทบ 243 Kilobytes Friday, 13 December 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสามัญ 241 Kilobytes Friday, 13 December 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข 210 Kilobytes Monday, 16 December 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่องหลักเกณฑ์การฝากและถอนเงินปี 2563 106 Kilobytes Wednesday, 13 May 2020