ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)