การอบรมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สอ.สพก. ได้จัดอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในหัวข้อเรื่อง "การอบรมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ คุณวิลาวัลย์ ลิมปณะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการกำกับ และ คุณกานติมา มัชฉากิจ นิติกรปฎิบัติการ ซึ่งได้ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อบรมเป็นอย่างยิ่ง 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 07:34