ประมวลภาพโครงการเสวนา "Co-op Talk"

ประมวลภาพโครงการเสวนา "Co-op Talk" วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก 

มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 ราย ตามหัวข้อดังนี้

1. สหกรณ์ฯ ในปี 2019 โดย นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์

2. การลงทุนของสหกรณ์ฯ โดย นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์ ตัวแทนคณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงิน

3. การให้กู้ของสหกรณ์ฯ โดย นายจักรินทร์ รักขาว ตัวแทนคณะกรรมการเงินกู้

4. สหกรณ์ฯ กับความเสี่ยง โดย นางสาววิลาพร พวงสำราญ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ซึ่งตัวแทนจากคณะต่าง ๆ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกเข้าร่วมให้ได้รับความเข้าใจในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี 


ทั้งนี้ทางสหกรณ์ฯ จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงและบริหารงานในอนาคตต่อไป 

ขอขอบพระคุณสมาชิกที่เข้าร่วมทุกท่านมา ณ โอกาส นี้

คณะผู้จัดงาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 

Last modified on วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562 04:24