ประมวลภาพงานวันสหกรณ์ไทย 26 ก.พ. 63

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์ ถ.พิชัย โดยตัวแทนคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ  ได้แก่

1. นายณรงค์ อักษรนิตย์ รองประธานฯ 

2. นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์ 

3. นายทวนทอง สวนเวียง ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 

4. นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Last modified on วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 07:25