สอ.สพก. ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สอ.สพก. 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกและให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว

-----------------------------------------------------

                  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ดังนี้

                                                        ลำดับที่                     ชื่อ - สกุล

                                1                     น.ส.ปณัฐภัสร์             อ่วมอ่อง          

                                2                     นางสาววารินี              เนียมสูงเนิน

                 จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนด เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัว

                 ประกาศ   ณ   วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563     

 

 

 

นายณรงค์ อักษรนิตย์

รองประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด