งบย่อแสดงสินทรัพย์หนี้สินและทุนเดือน มี.ค. 64

 

3.งบยอแสดงฐานะการเงนมค64