สหกรณ์ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการ

 

สำเนา
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ. 2564

..................................................

                   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                         1.1 คุณสมบัติทั่วไป

                              (1) มีสัญชาติไทยและศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์

                              (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

                              (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                              (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                              (5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                              (6) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งจะได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

                         1.2 ลักษณะต้องห้าม

                              (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                             (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่

                                (3)    เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                              (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

                              (5) เป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก โดยนายทะเบียนสหกรณ์

                              (6)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

                              (7)  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี

                               (8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

                               (9)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

                               (10)  เป็นกรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง

                               (11)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี

                               (12)  ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น

                               (13)  ผิดนัดชำระเงินต้นเงินหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น

                   2.   คุณวุฒิทางการศึกษา

                         สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี

                   3.   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                         3.1   เคยผ่านงานด้านบริหารการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

                         3.2   เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

                         3.3   มีความรู้ความสามารถ ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การสหกรณ์ รวมทั้งมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานสหกรณ์

                   4.   อัตราค่าตอบแทนระยะเวลาจ้างและการบรรจุแต่งตั้ง

                         4.1   อัตราค่าตอบแทนตามประสบการณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 61,130 บาท

                            4.2     ระยะเวลาจ้างและการบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี หากผลการประเมินอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นผู้จัดการ ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และภายหลังได้รับการบรรจุเป็นผู้จัดการแล้ว จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

                   5.   กำหนดวันรับสมัคร

                         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยยื่น   ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1 อาคารจอดรถ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

6.   เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

                         6.1   ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด

                         6.2   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

                         6.3   หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

                         6.4   หลักฐานแสดงการผ่านงานย้อนหลัง 5 ปี

                         6.5   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

                         6.6   ใบรับรองแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   ทั้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

                         6.7   แนวความคิดในการพัฒนาสหกรณ์ด้านการบริหารสหกรณ์ ด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุนและอื่นๆ ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4

                   7.   วิธีการคัดเลือก

                         7.1   พิจารณาจากการนำเสนอแนวคิดตามข้อ 6.7

                         7.2   การสัมภาษณ์

                   8.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

                         สหกรณ์ฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 เมษายน 2564 สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบต่อไป

                   9.   หลักประกันการปฏิบัติงาน

                         เงินสด สมุดบัญชีเงินฝากประจำของธนาคาร หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือการ ค้ำประกันด้วยบุคคล มีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ได้รับ เป็นหลักประกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

  

                                                                    วีณา ลิ่มสวัสดิ์

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)

         ประธานกรรมการดำเนินการ

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด