ประกาศ สอ.สพก.เรื่อง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ