ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้สมาชิกที่มีการผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 6 งวด และได้มีหนังสือขอผ่อนปรณหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญทั่วไปวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท นั้น

                สอ.สพก. ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า เป็นการอนุมัติให้สามารถยื่นคำขอกู้ฯ ได้เท่านั้น มิได้เป็นการอนุมัติการจ่ายเงินกู้ให้ท่านแต่อย่างใด

          ทั้งนี้สมาชิกดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ยื่นกู้ได้นั้น สอ.สพก. จะต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอกู้ เอกสารประกอบการกู้ เอกสารผู้ค้ำประกัน บันทึกคำขอกู้ ตลอดจนรอผลการตรวจสุขภาพจากบริษัทประกันภัย จึงจะอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้ท่านตามหลักเกณฑ์ได้ อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                           สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

 

 

 

 


 

          ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติทบทวนการพิจารณาการให้กู้เงินกู้สามัญทั่วไปแก่สมาชิก ในวงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้ที่มีปริมาณเงินสูงหากพิจารณาไม่รอบครอบอาจทำให้เกิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์ฯ ได้ในอนาคตเพราะเนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ มีมาตรการให้สมาชิกพักชำระหนี้ เงินต้นรวมทั้งสถาบันการเงินอื่นที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ยื่นขอพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน

 

   ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาคำขอกู้เงินของสมาชิกถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์และเพื่อเป็นการลดภาระความเสียหายและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการ จึงมีมติให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีที่สมาชิกผู้ขอกู้เงิน โปรดแนบสลิปเงินเดือนย้อนหลังของ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 พร้อมกับสลิปเงินเดือนปัจจุบันที่ยื่นคำขอกู้ทุกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินทุกประเภท

 

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

                                                                            

 


สอ.สพก. แจ้งแบบคำขอยกเลิกการพักชำระหนี้


 

ประกาศ (เพิ่มเติม)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้กู้เงินกู้สามัญทั่วไป