นายเชิดชัย ไกรนรา ประธานกรรมการฯ

นายเชิดชัย ไกรนรา รักษาการประธานกรรมการดำเนินการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผูัจัดการสหกรณ์