ยืนยันตัวตนขอเปิดใช้บริการระบบ Pro Money Mobile Application
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เหตุผลในการยืนยันตัวตน
1. เปิดใช้งานแอพพลิเคชัน
2. เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์
3. ปลดล็อกอุปกรณ์
4. ปลดล็อก PIN Code
แนบไฟล์ภาพถ่ายถือบัตรประจำตัวประชาชนคู่กับหน้าตรงของตนเอง สามารถมองเห็นรายละเอียดเลขบัตร วันหมดอายุ และรูปในบัตร ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างภาพถ่ายหน้าตรงคู่บัตรประชาชน ที่ใช้ upload