ข้อบังคับและระเบียบ

ข้อบังคับและระเบียบ

ข้อบังคับของสหกรณ์

1. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2567

3. ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้

3.1 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565

3.1.1 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

3.1.2 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

3.1.3 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

3.2 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2550

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญทั่วไปแก่สมาชิก 2565

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามัญทันใจ 2565

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2562

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามัญอุดมสุข 2565

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ(สมาชิกพึ่งพา-สหกรณ์พึ่งพิง3) 2566

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ(สมาชิกพึ่งพา-สหกรณ์พึ่งพิง4) 2566

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 2566

ประกาศเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2565

ประกาศเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2566

3.3 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560

4. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก

4.1 ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2549

4.2 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ.2561

4.2.1 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

4.3 ระเบียบว่าด้วยใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2561

4.3.1 ระเบียบว่าด้วยใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

4.4 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2561

4.4.1 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

5. ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก

5.1 ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544

5.2 ระเบียบว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ.2561

5.2.1 ระเบียบว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

5.3 ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2565

5.4 ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563

5.4.1 ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

5.5 ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

6. ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์

6.1 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2544

6.2 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2555

6.3 ระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2560

6.4 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2557

6.5 ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544

6.6 ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ.2565

6.6.1 ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567

6.7 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2563

6.7.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

6.8 ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2558

6.9 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2563

6.10 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562

6.11 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551

6.12 ระเบียบว่าด้วยเงินทดรอง พ.ศ. 2558

6.13 ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2566