ทำเนียบประธานกรรมการ

ทำเนียบประธานกรรมการ

head person boss

1. นายวีระชัย ตันติกุล พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540
2. นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543
3. นายศานิต ร่างน้อย พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545
4. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
5. นายวินัย วิทวัสการเวช พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551
6. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
7. นางจิตรมณี สุวรรณพูล พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
8. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
9. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม 2561
10. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ (ปฎิบัติหน้าที่แทนประธาน) ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2561 – เดือนมกราคม 2562
11. นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – เดือนพฤษภาคม 2564
12. นายเชิดชัย  ไกรนรา (ปฎิบัติหน้าที่แทนประธาน) ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนมกราคม 2565
13.นางจิตรมณี สุวรรณพูล ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน