ทำเนียบผู้จัดการสหกรณ์

ทำเนียบผู้จัดการสหกรณ์

head person manager
 1. นางวลี ศรีกมล 
 2. ร.ต.ณรงค์ ภาคอารีย์ 
 3. นายสนิท แตงผลดก 
 4. นางกฤษณา สันตดุสิตพ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
 5. นางสาวพูนศรี ปรีชาพานิชพ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545
 6. นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูลพ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
 7. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2557
 8. นางสุพัตรา เปาอินทร์ (กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ)10 ก.ย. 2557 – 11 ม.ค. 2558
 9. นางสาวสมศรี หลิมตระกูล12 ม.ค. 2558 – 6 มี.ค. 2560
 10. นางนิตยา หินทอง (กรรมการและเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ)7 มี.ค. 2560 – 10 ก.พ. 2561
 11. นายสมชาย ชมสุวรรณ2 ก.พ. 2561 – 28 ก.พ. 2564
 12. นางอัญชลี ขำนาค (รักษาการผู้จัดการ)1 มี.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2564
 13. นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล1 ส.ค. 2564 – ถึงปัจจุบัน