ประเภทการบริการ

ประเภทการบริการ

Card image cap

บริการด้านเงินฝาก

 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข
 • เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสามัญ
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสมทบ
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข
 • เงินฝากประจำทวีทรัพย์

Card image cap

บริการด้านสินเชื่อ

 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือ เงินฝากไม่เกินร้อยละ 95
 • เงินกู้สามัญ
 • เงินกู้สามัญทันใจ
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์(กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดเพื่อพักอาศัย)
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์(กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น)

บริการด้านเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝาก – ถอนได้ทุกวันทำการ โดยการฝากถอนแต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะคิดดอกเบี้ย และนำฝากเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ( สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม )
 • เปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝากเป็นประจำทุกเดือน โดยหักจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกเท่านั้น
 • สามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้ ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
 • การถอนเงินจะต้องถอนพร้อมปิดบัญชี เมื่อปิดบัญชีเงินฝากแล้ว มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี เงินฝากทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถุนายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประเภทนี้
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนได้ทุกเมื่อ แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท เมื่อถอนแล้ว สามารถนำกลับมาฝากใหม่ได้ แต่ยอดเงินฝากสะสมรวมดอกเบี้ยที่ได้รับในคราวก่อนยอดรวมต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีเงินฝากอื่นตามที่สมาชิกแจ้งไว้ ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ31 ธันวาคม ของทุกปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตรา 1 % ของจำนวนที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ( สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม )
 • ยอดคงเหลือไม่ถึง 5,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสามัญ
 • ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การฝากเงินสามารถฝากเพิ่มได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตรา ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์ฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสมทบ
 • ผู้ฝากต้องสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • การฝากเงินสามารถฝากเพิ่มได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตรา ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์ฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • สามารถฝากเงินเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท เงินฝากสะสมสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประเภทนี้)
 • ไม่สามารถถอนหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินสำหรับสมาชิกสามัญ ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์(เล่มม่วง) นำมาฝากเงินประเภทนี้ได้ รวมทั้งไม่สามารถถอนหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(เล่มม่วง) เพื่อนำมาฝากเงินประเภทนี้
 • การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตรา ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(เล่มม่วง) ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ31 ธันวาคม ของทุกปี
 • ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุขคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์ฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
เงินฝากประจำทวีทรัพย์
 • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากติดต่อกันทุก ๆ เดือนละเท่ากันและเท่ากับจำนวนที่เปิดบัญชีครั้งแรก เป็นเวลา 24 เดือนและรวมยอดเงินฝากทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • นำฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
 • ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดได้หากทำการถอนถือว่าเป็นการปิดบัญชี
 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนหากถอนก่อนกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • เมื่อครบกำหนด 24 เดือน ยอดเงินต้นและดอกเบี้ย จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(เล่มม่วง)เท่านั้น โดยดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
วิธีนำฝากเงิน สมาชิกสามารถนำฝากเงินได้ ดังนี้
 • นำฝากเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
 • นำฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Pay-in slip) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารมายังสหกรณ์ฯ
 • นำฝากเงินโดยใช้ใบชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้สมาชิก สามารถจัดพิมพ์ใบชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)ได้ที่ Web site ของสหกรณ์ฯ
 • วิธีการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ดังนี้
 • สามารถถอนเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
 • ทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน พร้อมสำเนาหน้าสมุดเงินฝากที่มีกับสหกรณ์ และสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์ฯโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

หมายเหตุ

 1. ถอนตั้งแต่ 200,000    บาท    ไม่เกิน 1,000,000 บาท แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
 2. ถอนตั้งแต่ 1,000,000 บาท    ไม่เกิน 5,000,000 บาท แจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ
 3. ถอนตั้งแต่ 5,000,000 บาท    แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

บริการด้านสินเชื่อ

เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถกู้ได้ 3 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 งวด
 • จะต้องไม่มีเงินกู้ที่ใช้ระบบ KTB Coop Online   
เงินกู้ใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือ เงินฝากไม่เกินร้อยละ 95
 • กู้ได้ไม่เกิน 95% ของทุนเรือนหุ้น และหรือ เงินฝากที่อยู่สหกรณ์
 • ใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน เป็นหลักประกัน
 • ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 200 งวด
เงินกู้สามัญ

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำไปชำระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
  2. เพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้อื่น ๆ ของสมาชิก

ข้อ 2 หลักเกณฑ์การขอกู้และการค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป
วงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด และหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน         100,000    บาท
  2. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน         300,000    บาท
  3. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า      3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน         600,000    บาท
  4. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า      5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      1,000,000    บาท
  5. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า      6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      2,000,000    บาท
  6. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า      7 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      2,500,000    บาท
  7. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า      8 ปี ขึ้นไป           วงเงินกู้ไม่เกิน      3,000,000    บาท

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

  1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบวินัย
  2. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ต้องคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
  3. กรณีสมาชิกกู้เงินไม่เกิน 1 ล้าน ไม่บังคับทำประกัน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน
  4. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกหมายบังคับคดี หรือถูกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
  5. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสหกรณ์ฯ ยึดถือหลักเกณฑ์ตามระยะเวลาการให้กู้เงินแก่สมาชิกมาเป็นฐานในการให้สิทธิสมาชิกผู้ค้ำประกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกทุกประการ ยกเว้น เงินกู้สามัญทั่วไปรายใดได้จัดทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์ฯ จัดให้มีขึ้นตามวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องดูวงเงินของผู้ค้ำประกัน การให้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้สหกรณ์ฯ ทราบตามวรรคแรก เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

ข้อ 4 การชำระคืนเงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้สามัญทั่วไป

ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน แต่ไม่เกิน 200 งวด ทั้งนี้ไม่เกินวันเกษียณอายุราชการบวกเพิ่มอีก 12 งวด

ข้อ 5 เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป

  1. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักเงินค่าหุ้นสะสม หักเงินกู้ทุกประเภท และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินเดือน โดยคำนวณจากฐานของเงินเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการกู้เงินกู้สามัญทั่วไปของสหกรณ์ฯ
  2. สมาชิกต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะสามารถ ยื่นขอกู้เงินกู้สามัญทั่วไปครั้งใหม่ได้

ข้อ 6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป

ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.75 ต่อปี สหกรณ์ฯ ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บสมาชิกผู้กู้เงินได้ตามที่เห็นสมควร โดยแจ้ง เป็นประกาศของสหกรณ์ฯ ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 7 ข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีผู้กู้เงินกู้สามัญทั่วไป

ซึ่งกู้เงินไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือการประกันด้วยเงินฝากประจำและ/หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้สามัญทั่วไปให้แก่สมาชิกผู้กู้เท่านั้น หรือเพื่อการชำระหนี้ของผู้กู้ตามลำดับ ดังนี้

  1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป หนี้เงินกู้สามัญทันใจหรือ หนี้เงินกู้ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนหนี้ในฐานะผู้รับโอนจากการเป็นผู้คํ้าประกัน เว้นแต่สมาชิกมีเงินได้ รายเดือนคงเหลือพอตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ต้องหักชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหนี้เงินกู้สามัญทันใจ สำหรับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา หนี้เงินกู้ทรัพย์เพิ่มค่า หนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และหนี้ที่ต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้คํ้าประกันที่ได้มีการยื่นเพื่อขออนุมัติปรับโครงสร้างหนี้จากสหกรณ์ฯ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ให้ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่อนผันให้ผู้คํ้าประกันชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนจนแล้วเสร็จตามจำนวนเงินกู้แล้วนั้น สหกรณ์ฯ ไม่สามารถหักเงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ เว้นแต่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้หักชำระหนี้ได้
  2. ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคล
  3. ชำระค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้
  4. หากสมาชิกมีค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้ที่ต้องชำระ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้ หากในปีใดสมาชิกอาจได้รับจำนวนเงินน้อยกว่าที่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้ สหกรณ์ฯ จะหักชำระจากเงินเดือนของสมาชิกจนกว่าจะครบค่าเบี้ยประกัน เต็มจำนวน หรือสหกรณ์ฯ จะหักค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้ไว้เป็นการล่วงหน้า ณ วันที่สมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ก็ย่อมกระทำได้
  5. สำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปที่เหลือจากการชำระหนี้ตาม 1. 2. 3. และ/หรือ 4. แล้ว สหกรณ์ ฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ
เงินกู้สามัญทันใจ
 • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถกู้ได้ 4 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 18 งวด

เอกสารประกอบการยื่นกู้ผ่านระบบ ATM (พร้อมรับรองสำเนา)

  1. แบบคำขอใช้บริการ KTB Coop Online และ คำขอกู้สามัญทันใจ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  4. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสอ.สพก. และหน้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด

เอกสารกรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้หรือขอปลดในกรณีถูกงดกด/ปรับอัตราเงินเดือน

  1. คำขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญทันใจ
  2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
เงินกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินกู้สมาชิกสามารถกู้ได้ ครั้งละหนึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรสูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิกในระดับการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงระดับ ปริญญาเอก ดังต่อไปนี้สมาชิกที่กู้เงินสามัญประเภทนี้แล้วยังคงมีสิทธิเงินประเภทอื่น ๆ ได้ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการของเงินกู้ประเภทนั้น ๆการชำระคืนเงินกู้ ผ่อนชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน (ตามวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น) ตามอัตราที่ สอ.สพก. กำหนด และจะต้องหักจากเงินเดือนของผู้กู้ได้ทั้งจำนวน ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 120 เดือน ผ่อนชำระไม่เกินวันเกษียณราชการ
  • เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษาตามจำนวน เท่าที่จ่ายจริง ที่แสดงในใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงิน
 • การเบิกจ่ายเงินกู้ได้หลังจากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วเท่านั้น
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดเพื่อพักอาศัย)
 • ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินให้กู้ซื้อจากโครงการจัดสรรโดยตรงได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีไม่ผ่านโครงการจัดสรร กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 300 งวด 
 • ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์ฯ ตลอดอายุสัญญา 
  • อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
  • ปีที่ 1 (เดือนที่ 1–12) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
  • ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปลบด้วย 1.00
   ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของ สอ.สพก. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น)
 • ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินให้กู้ซื้อจากโครงการจัดสรรโดยตรงได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 • กรณีไม่ผ่านโครงการจัดสรร กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 300 งวด 
 • ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์ฯ ตลอดอายุสัญญา 
  • อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
  • ปีที่ 1 (เดือนที่ 1–12) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
  • ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00
   ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของ สอ.สพก. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

  • ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำนิติกรรม ต้องชำระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา ร้อยละ 2 ของยอดหนี้ที่ชำระคืนสหกรณ์
  • ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 2,500.-บาท ( สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ )
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกกับทางราชการ (ค่าเช่าบ้าน) ได้

เอกสารประกอบการขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

  1. คำขอกู้เงินพิเศษ
  2. เอกสารส่วนบุคคล
   1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ และคู่สมรส
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และคู่สมรส
   3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร /ใบแจ้งความแยกกันอยู่
   4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  3. เอกสารทางการเงิน
   1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือนย้อนหลัง
   2. เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
   3. เอกสารแสดงรายได้คู่สมรส / รายได้อื่น (ถ้ามี)
  4. เอกสารหลักประกัน ( กรณีซื้อใหม่ )
   1. สำเนาเอกสารสิทธิ(โฉนดที่ดิน,เอกสารสิทธิ์ห้องชุด) ขนาดเท่าต้นฉบับ
   2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
   3. ผังโครงการ แผ่นพับโบร์ชัวของโครงการ แผนที่ตั้งที่ดิน โดยสังเขป
   4. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
   5. เอกสารตามข้อที่ 1.คำขอกู้เงินพิเศษ 2.เอกสารส่วนบุคคล 3.เอกสารทางการเงิน
  5. เอกสารหลักประกัน ( กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น )
   1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ
   2. สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม
   3. สำเนาสัญญาจำนอง จากสถาบันการเงินเดิม
   4. หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 12 เดือน
   5. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
   6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เช่น สัญญาซื้อขาย/ให้ คำขอเลขที่บ้าน
   7. เอกสารตามข้อที่ 1.คำขอกู้เงินพิเศษ 2.เอกสารส่วนบุคคล 3.เอกสารทางการเงิน