สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งหมายถึงบุคคล ดังต่อไปนี้

(2.1) บุคคลธรรมดา โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรสบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก

(2.2) เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวของกรมสรรพากร

(3) มีสัญชาติไทย

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคำสั่งของสหกรณ์

(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์อื่น

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ 100 บาท และชำระค่าหุ้น 100 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

สิทธิของสมาชิกสมทบ

1. สิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์

2. สิทธิถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกสมทบอยู่ไม่ได้

3. สิทธิเกี่ยวกับการฝากเงิน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

4. สิทธิในการกู้เงินไม่เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

5. สิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ

6. สิทธิในการได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์

7. สิทธิอื่น ๆ ตามข้อบังคับสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ และคำสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ  ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

2. ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่

3. ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการดำเนินการ

 

ใบสมัครสมาชิกสมทบ