สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ

การสมัครสมาชิกสามัญ

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นข้าราชการกรมสรรพากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์นี้
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 50 บาท และชำระค่าหุ้น ตามข้อบังคับของสหกรณ์ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สมาชิกผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์แล้ว และมีความประสงค์จะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้ออกจากการเป็นสมาชิก และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท

สิทธิของสมาชิก

 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ
 4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
 5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
 2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง