สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

txt head05

 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนหนึ่งจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังนี้

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพ ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต

สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยการนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี เศษของปีให้นับเป็น 1 ปี โดยคำนวณให้ปีละ 10,000.00 บาท  ทั้งนี้ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

*** การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด

สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บุคคล ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือที่สมาชิกได้ระบุไว้กับสหกรณ์ตามลำดับ หากไม่ระบุผู้รับโอนประโยชน์ให้ตกเป็นสิทธิแก่ทายาทโดยธรรม

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาใบมรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายไป

สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจำนวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้หากปรากฏว่า

 1. สมาชิกที่ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื่องจากตนกระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นการกระทำผิดโดยประมาท
 2. เงินทุนสวัสดิการซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลงหรือมีจำนวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. แบบขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
 2. สำเนาบัตรประตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิก และทายาทผู้รับโอนประโยชน์
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก (ทายาทรับรอง)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ทายาทรับรอง)
 5. สำเนาใบมรณบัตร (ทายาทรับรอง)
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร (ทายาทรับรอง)

2. ทุนสวัสดิการ เพื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 • ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา   ทุนละ 2,000.-บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา                   ทุนละ 3,000.-บาท

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะให้กับสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหมายถึงเป็นสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000.-บาท โดยผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการหรือสถาบันศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง
 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอรับทุน
 • ต้องไม่เป็นผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
 • สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิของรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกก็ให้ได้รับเพียง 1 ทุนเท่านั้น

3. ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย

 • โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ อัคคีภัย เป็นต้น และอุบัติภัยอื่น
 • สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • จำนวนเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกให้จ่ายตามที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ
  • กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน            10,000 บาท
  • กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน    5,000 บาท
 • กรณีที่อยู่อาศัยมีสมาชิกอาศัยอยู่มากกว่า 1 คน ให้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้ ทุกคนต่อการประสบภัยในแต่ละครั้ง
 • ให้สมาชิกจัดทำหนังสือยื่นต่อสหกรณ์ฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
   1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่อในทะเบียนบ้าน
   2. รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
   3. รูปถ่าย ดังนี้

3.1 รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่เสียหายและปรากฏเลขที่บ้าน
3.2 รูปถ่ายรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตาม 2.

 • ให้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการประสบภัย หากพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์

4. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน

  • เป็นสมาชิกผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ
  • สมาชิกผู้ค้ำประกันที่ใช้สิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาจากสมาชิกผู้กู้เงิน

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้มีดังต่อไปนี้

(1) กรณีสมาชิกผู้กู้เงินถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หากสมาชิก ผู้ค้ำประกันเงินกู้นำเงินมาชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้เงินทั้งจำนวน สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญรายนั้น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(2) กรณีสมาชิกผู้กู้เงินออกจากสหกรณ์เนื่องจากถูกปลดออก ไล่ออกจากราชการ หรือสหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิก หากสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้นำเงินมาชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้เงินทั้งจำนวน สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของหนี้ค้างชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญรายนั้น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องไล่เบี้ยเอาจากสมาชิกผู้กู้เงิน สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อสหกรณ์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท