เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผู้จัดการ


น.ส.ณัฐบงกชช์  พักพาชัยพิมล
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ


นายทวนทอง  สวนเวียง
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน


น.ส.วรรณนิภา  สำราญพิศ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายพงศ์ปณต  กองทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ธัญญ์ฐิตา  รัตนธนพิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ชวารินทร์  ฉิมแป้น
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ภัทราภรณ์  อิ่มสมโภช
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบัญชีและเงินลงทุน


น.ส.รุ่งนภา  ผลโภชน์
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและเงินลงทุน

น.ส.สมใจ  แซ่ฮึง
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ปณัฐภัสร์  อ่วมอ่อง
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายปารณัท  ภู่สำลี
เจ้าหน้าที่บัญชีและเงินลงทุน

ฝ่ายสินเชื่อ


น.ส.มณฑา  ศรีแก้วเกิด
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายธีรศักดิ์  หลวงพืช
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.สุพรรณี  คุณกุล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ประภาพร  ทวีทรัพย์ชูสกุล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ธัญญารัตน์  คิดสำเร็จ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ยลดา  เกียรติกมลกุล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ปวีณา  สาลีศรี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายเร่งรัดหนี้


นายสุชาติ  ผอมนุ่ม
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้

ว่าที่ร.ต.หญิงพรพรรณ  จอนสุวรรณ
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้

นายณัฐพงศ์  เพิ่มต่อศักดิ์
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


น.ส.รัตนาวดี สุขจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.อรทัย ชมดอน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐชนน กาสา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐภาส  สวนเวียง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


น.ส.ปัทมา พิริยะกิตติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ภรณัฏฐยา  พอดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.โชติรัตน์  จงดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ศุภกานต์  โคกกระเทียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป