คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2553

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2553

head person ofyear

   ประจำปี 2553
 คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายอัษฎางค์ ศรีสุภรพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ เหรัญญิก
5. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายอัษฎางค์ ศรีสุภรพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ
5. นางกัญญา วราหกิจ กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
7. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 คณะกรรมการเงินกู้
1. นางกัญญา วราหกิจ ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ศรีสุภร กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คงเทพ กรรมการ
4. นายปฏิภาณ กิติญานทรัพย์ กรรมการ
5. นายธนาคาร วรรณอุบล เลขานุการ
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางนิตยา หินทอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ กรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ ท่าจีน กรรมการ
4. นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง กรรมการ
5. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เลขานุการ
 คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ
3. นายสุรพล ศรีสุภร กรรมการ
4. นางสาวทิพรัตน์ ท่าจีน กรรมการ
5. นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง เลขานุการ
 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ กรรมการ
4. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ คงเทพ เลขานุการ
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป์ กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
4. นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง กรรมการ
5. นายปฏิภาณ กิติญานทรัพย์ เลขานุการ