คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2555

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2555

head person ofyear

ปี 2555

 คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
5. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ กรรมการ
5. นางกัญญา วราหกิจ กรรมการ
6. นายวงศกร ทองใหญ่ กรรมการ
7. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
8. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 คณะกรรมการเงินกู้
1. นางกัญญา วราหกิจ ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ศรีวิจารณ์ กรรมการ
3. นายประยูร พันธ์ศิริ กรรมการ
4. นายธนกฤต กระออมแก้วชู กรรมการ
5. นางสาวสุปราณี ขาวโต เลขานุการ
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางสุพัตรา เปาอินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายวงศกร ทองใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ
4. นายสุนันท์ กอบัว กรรมการ
5. นางสาวสายฝน โชคลาภ เลขานุการ
 คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป ประธานอนุกรรมการ
2. นางสุพัตรา เปาอินทร์ กรรมการ
3. นางสาวสายฝน โชคลาภ กรรมการ
4. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ
5. นายสุนันท์ กอบัว เลขานุการ
 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายวงศกร ทองใหญ่ กรรมการ
3. นายสราวุธ ศรีวิจารณ์ เลขานุการ
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสุพัตรา เปาอินทร์ กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ขาวโต กรรมการ
4. นายประยูร พันธ์ศิริ กรรมการ
5. นายธนกฤต กระออมแก้วชู เลขานุการ