คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2565

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2565

head person ofyear

ประจำปี 2565

 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์   รักขาว รองประธาน 1
3. นายณรงค์ อักษรนิตย์ รองประธาน 2
4. นายโสภิต ถมมา รองประธาน 3
5. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช       กรรมการและเหรัญญิก
6. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก กรรมการและเลขานุการ
 
     
 
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐิกา  เธียรราชกิจ กรรมการ
3. ดร.สิริกร  ศิริปรีชา กรรมการ
4. นายธนาคาร   วรรณอุบล กรรมการ
5. นายมงคล คัมภิรานนท์ เลขานุการ
 
     
 
 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายนิวัฒน์   บุรีนอก ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา  เพิ่มศิริ กรรมการ
3. นายณรงค์   อักษรนิตย์ กรรมการ
4. นางสาวฉันทนา   สวรรค์วานิช กรรมการ
5. นางพิรดี ตังคจิวางกูร เลขานุการ
 
     
 
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. นางสาวณัฐฐิกา เธียรราชกิจ ประธานอนุกรรมการ
2. ดร.สิริกร   ศิริปรีชา กรรมการ
3. นางพิรดี  ตังคจิวางกูร กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุรีนอก กรรมการ
5. นางสาวเสาวภา  เพิ่มศิริ เลขานุการ
 
     
 
 5. คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นายณรงค์ อักษรนิตย์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายจักรินทร์   รักขาว กรรมการ
3. ดร.สิริกร  ศิริปรีชา กรรมการ
4. นายนิวัฒน์   บุรีนอก กรรมการ
5. นางชฎาพร   บุญถนอม เลขานุการ
       
6. คณะอนุกรรมการการลงทุน
1. นางสาวฉันทนา  สวรรค์วานิช ประธานอนุกรรมการ
2. นายณรงค์   อักษรนิตย์ กรรมการ
3. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
4. นางสาวจิตตนาถ   แอ่นโก กรรมการ
5. นายจักรินทร์   รักขาว เลขานุการ
     

 

7.  คณะกรรมการเงินกู้
1. นายจักรินทร์   รักขาว ประธานกรรมการ
2. นายมงคล   คัมภิรานนท์ กรรมการ
3. นายโสภิต   ถมมา กรรมการ
4. นางชฎาพร  บุญถนอม กรรมการ
5. นายธนาคาร   วรรณอุบล เลขานุการ