คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2553

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2553

head person ofyear

ประจำปี 2563

 1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อักษรนิตย์ รองประธาน 1
3. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช รองประธาน 2
4. นายโสภิต ถมมา รองประธาน 3
5. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ กรรมการและเหรัญญิก
6. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการและเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นายสมศักดิ์ คงเทพ ประธานอนุกรรมการ
2. นางกุลสรา เหมรัตน์ กรรมการ
3. นายอรรถชัย พรหมปัญญา กรรมการ
4. นายมงคล คัมภิรานนท์ กรรมการ
5. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก เลขานุการ
 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายมานพ มณีจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นางกัญรวี ตรีสรานันท์ กรรมการ
3. นายอรรถชัย พรหมปัญญา กรรมการ
4. นายสนธิ เสนาะโสตร์ กรรมการ
5. นายสนธิ ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ เลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. นางกุลิสรา เหมรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
3. นางสุจิรา คุณโลหิต กรรมการ
4. นายมงคล คัมภิรานนท์ กรรมการ
5. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช เลขานุการ
 5. คณะอนุกรรมการประสิทธิภาพบริหารงานบุคคลและทุนสวัสดิการ
1. นายโสภิต ถมมา ประธานอนุกรรมการ
2. นายมานพ มณีจันทร์ กรรมการ
3. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการ
4. นายณรงค์ อักษรนิตย์ กรรมการ
5. นายสนธิ เสนาะโสตร์ เลขานุการ
6. คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงินและการลงทุน
1. นายณรงค์ อักษรนิตย์ ประธานอนุกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ กรรมการ
3. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
4. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช กรรมการ
5. นายเชิดชัย ไกรนรา เลขานุการ
 
7.  คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก ประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา คุณโลหิต กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คงเทพ กรรมการ
4. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช กรรมการ
5. นางกัญรวี ตรีสรานันท์ เลขานุการ