คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2562

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2562

head person ofyear

ประจำปี 2562

     
     
 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาววีณา  ลิ่มสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ รักขาว กรรมการ
3. นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์ กรรมการ
4. นายณรงค์ อักษรนิตย์ กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช  เทียมเจริญ กรรมการ
6. นายเชิดชัย  ไกรนรา เลขานุการ
 
     
 
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นางกลิสรา เหมรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช กรรมการ
4. นายจักรินทร์ รักขาว กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต. อัครเดช เทียมเจริญ เลขานุการ
 
     
 
 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช ประธานกรรมการ
2. นางกุลิสรา เหมรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อ้นพันธ์ กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ กรรมการ
5. นายณรงค์ อักษรนิตย์ เลขานุการ
 
     
 
4. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นายพันธุ์เลิศ เปรมสัตยเทวา ประธานอนุกรรมการ
2. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
3. นางสุจิรา คุณโลหิต กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อันพันธ์ กรรมการ
5. นางกุลิสรา เหมรัตน์ เลขานุการ
 
     
 
 5. คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางสาวสุวรรณา โปริสวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์ กรรมการ
3. นางสุจิรา คุณโลหิต กรรมการ
4. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
5. นายพันธุ์เลิศ เปรมสัตยเทวา เลขานุการ
       
6. คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงิน
1. นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายมานพ มณีจันทร์ กรรมการ
3. นายพันธ์เลิศ เปรมสัตยเทวา กรรมการ
4. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา โปริสวาณิชย์ เลขานุการ
       
7.  คณะกรรมการเงินกู้
1. นายจักรินทร์ รักขาว ประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ กรรมการ
4. นายมานพ  มณีจันทร์ กรรมการ
5. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก เลขานุการ
       
8. คณะอนุกรรมการด้านประเมินความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
 1.  นายจักรินทร์  รักขาว ประธานอนุกรรมการ
 2.  นางสุจิรา  คุณโลหิต กรรมการ 
 3.  นายณรงค์ อักษรนิตย์  กรรมการ 
 4.  นายเชิดชัย ไกรนรา  กรรมการ 
 5.  นายมานพ  มณีจันทร์ เลขานุการ
       
9. คณะอนุกรรมการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
1.  นายโสภิต ถมมา  ประธานอนุกรรมการ 
2.   นายณรงค์ อักษรนิตย์  กรรมการ 
3.  นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก  กรรมการ 
4.   นางสาวสุวรรณา โปริสวาณิชย์  กรรมการ 
5.   นางสาวกรรณิการ์ อ้นพันธ์  เลขานุการ