คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2561

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2561

head person ofyear

ประจำปี 2561

 1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ กรรมการ
3. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
4. นายจักรินทร์ รักขาว กรรมการ
5. นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ กรรมการ
6. นางสำรวม ชมเชย กรรมการ
2.  คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวารุณี ศุภกุล ประธานกรรมการ
2. นายจักรรินทร์ รักขาว กรรมการ
3. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ กรรมการ
5. นางสำรวม ชมเชย เลขานุการ
 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางสาวสุวรรณา โปริสวาณิชย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศุภกุล กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ กรรมการ
4. นางสาวชุติมา บัวชุม กรรมการ
5. นางสุจิรา คุณโลหิต เลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวนวลน้อย ศริรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นางสุจิรา คุณโลหิต กรรมการ
4. นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ กรรมการ
5. นายพันธุ์เลิศ เปรมสัตยเทวา เลขานุการ
 5. คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางวารุณี ศุภภกุล กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา โปริสวาณิชย์ กรรมการ
4. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ อ้นพันธ์ เลขานุการ
6. คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงิน
1. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ กรรมการ
3. นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ กรรมการ
4. นายพันธุ์เลิศ เปรมสัตยเทวา กรรมการ
5. นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์ เลขานุการ
 
7. คณอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นายเชิดชัย ไกรนรา ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อ้นพันธ์ กรรมการ
3. นายจักรินทร์ รักขาว กรรมการ
4. นางสาวชุมติมา บัวชุม กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ เลขานุการ