คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2566

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2566

head person ofyear

ประจำปี 2566

 1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์   รักขาว รองประธาน 1
3. ดร.สิริกร  ศิริปรีชา รองประธาน 2
4. นายณรงค์ อักษรนิตย์ รองประธาน 3
5. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช รองประธาน 4
6. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ    กรรมการและเหรัญญิก
7. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการและเลขานุการ
       
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นางสาวจิตตนาถ   แอ่นโก ประธานอนุกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช  เทียมเจริญ กรรมการ
3. นายธนาคาร    วรรณอุบล กรรมการ
4. นายอรรถชัย พรหมปัญญา กรรมการ
5. นางสาวณัฐฐิกา   เธียรราชกิจ กรรมการและเลขานุการ
       
 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช เทียมเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อักษรนิตย์ กรรมการ
3. นายมานพ มณีจันทร์ กรรมการ
4. นางสาวณัฐฐิกา เธียรราชกิจ กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ บุรีนอก กรรมการและเลขานุการ
       
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นางสาวณัฐฐิกา   เธียรราชกิจ ประธานอนุกรรมการ
2. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
3. นายมานพ มณีจันทร์ กรรมการ
4. นายธนาคาร   วรรณอุบล กรรมการ
5. นางชฎาพร บุญถนอม กรรมการและเลขานุการ
       
 5. คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นายณรงค์ อักษรนิตย์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช กรรมการ
3. นายนิวัฒน์   บุรีนอก กรรมการ
4. นางชฎาพร บุญถนอม กรรมการ
5. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการและเลขานุการ
       
6. คณะอนุกรรมการการลงทุน
1. นางสาวฉันทนา  สวรรค์วานิช ประธานอนุกรรมการ
2. ดร.สิริกร ศิริปรีชา กรรมการ
3. นายณรงค์ อักษรนิตย์ กรรมการ
4. นายเชิดชัย ไกรนรา กรรมการ
5. นายจักรินทร์   รักขาว กรรมการและเลขานุการ
       
7.  คณะกรรมการเงินกู้
1. นายจักรินทร์   รักขาว ประธานกรรมการ
2. นายโสภิต ถมมา กรรมการ
3. ดร.สิริกร ศิริปรีชา กรรมการ
4.  นายอรรถชัย พรหมปัญญา กรรมการ
5. นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก กรรมการและเลขานุการ