อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

txt head06

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เกษียณสุข อัตรา 2.50% ต่อปี สำหรับบุคคลเกษียณ
ออมทรัพย์พิเศษ อัตรา 1.50% ต่อปี ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์ ATM อัตรา 1.25% ต่อปี ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์ออมสุข อัตรา 1.25% ต่อปี ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสามัญ)

ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสมทบ)

อัตรา 2.25% ต่อปี

อัตรา 2.00% ต่อปี

ไม่เสียภาษี

ไม่เสียภาษี

ออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข อัตรา 2.50% ต่อปี ไม่เสียภาษี
 ประจำทวีทรัพย์ อัตรา 2.75% ต่อปี ไม่เสียภาษี ส่งรายเดือน 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ  อัตรา 5.75 %
เงินกู้สามัญทันใจ อัตรา 5.50 %
เงินกู้ฉุกเฉิน อัตรา 5.50 %
เงินกู้ “สินเชื่อเพื่อการศึกษา” อัตรา 3.75 %
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 ( เดือน 1 – 12 )   ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00