สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ท่าน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช เทียมเจริญ เหรัญญิกและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึงนางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการ นายทวนทอง สวนเวียง รองผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ