วันสหกรณ์แห่งชาติ 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ร่วมวางพานพุ่ม โดยนายจักรินทร์ รักขาว และ ดร.สิรกร ศิริปรีชา รองประธานกรรมการ วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์ประเทศไทย 26 กุมภาพันธ์ 2566