ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงาน ภาคีสัมพันธ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือะหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่สมาชิกของ“สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด” ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์