สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ท่าน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด โดยมีนายจักรินทร์ รักขาว รองประธานกรรมการ นายเชิดชัย ไกรนรา และว่าที่ร้อยตรีอัครเดช เทียมเจริญ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึงนางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการ นายทวนทอง สวนเวียง รองผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.