เอกสารการสมาชิก (สมัคร ลาออก แจ้งผู้รับโอน และยินยอมหักเงิน)