head person manager

  1. นางวลี ศรีกมล  
  2. ร.ต.ณรงค์ ภาคอารีย์  
  3. นายสนิท แตงผลดก  
  4. นางกฤษณา สันตดุสิต พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
  5. นางสาวพูนศรี ปรีชาพานิช พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545
  6. นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
  7. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์ พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2557
  8. นางสุพัตรา เปาอินทร์ (กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ) 10 ก.ย. 2557 - 11 ม.ค. 2558
  9. นางสาวสมศรี หลิมตระกูล 12 ม.ค. 2558 - 6 มี.ค. 2560
  10. นางนิตยา หินทอง (กรรมการและเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ) 7 มี.ค. 2560 - 10 ก.พ. 2561
  11. นายสมชาย ชมสุวรรณ 2 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2564
  12. นางอัญชลี ขำนาค (รักษาการผู้จัดการ) 1 มี.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564
  13. นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล 1 ส.ค. 2564 - ถึงปัจจุบัน

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้